Nieuws PKV Muntendam e.o.

Geschiedenis PKV Muntendam - De oorlogsjaren

We schrijven 1940. Er is een voorstel om alleen nog getatoeëerde dieren toe te laten op de tentoonstelling. In 1941 bedankt de heer Torringa als voorzitter. Deze was vanaf de oprichting in 1926 voorzitter van de vereniging. Het is onrustig in het bestuur. Alle bestuursleden en leggen hun functie neer. Op verzoek va een tweetal leden stelde de secretaris de heer Brink zich weer beschikbaar. Nieuwe gekozen bestuursleden werden H.Panjer. W.Kram. A. Oldenburger en R.Straat. Panjer wordt de nieuwe voorzitter en hij spreekt de hoop uit dat alle leden zouden meewerken om de vereniging weer tot bloei te brengen .Ondanks de oorlog vinden de tentoonstellingen gewoon doorgang in 1941 wordt de tentoonstelling voor het eerst in café Stukje gehouden, met ongeveer 270 dieren. De vereniging Zuidbroek kan geen Tatoeëertang krijgen, ze mogen zolang de tang van Muntendam gebruiken. Er was een nadelig saldo van de tentoonstelling van fl.39,65. Tijdens de vergadering van 2-12-1941 wordt dit bedrag bijna geheel bijeen gebracht. Ook waren er reeds schriftelijke toezeggingen binnen gekomen. Tevens werd er mous (boerenkool) voor konijnen en shag en rooktebak disponibel gesteld.

Februari 1942, voorzitter Panjer opent de vergadering van 3 februari met de volgende woorden: "hij gewaagde van de zeer bijzondere omstandigheden waaronder wij in 1941 de sport beoefend hebben, voor de konijnenhouders een gunstig jaar wat de prijzen der dieren betreft, voor de pluimveehouders een rampjaar. Het ledental is stijgende thans 110 leden."

In 1942 werden de statuten en het huishoudelijke regelement herzien, ook mede i.v.m. ballotage nieuwe leden. Het bestuur wordt gemachtigd dit te gaan regelen en op de volgende vergadering met een concept te komen. De naam zal worden gewijzigd in Muntendam en omstreken. Op de vergadering van 2april worden de gewijzigde statuten behandeld. Alle aanwezige leden gaan na een uitgebreide discussieakkoord met het concept. Er worden 250 stuks besteld en voor de leden beschikbaar a 10 cent per stuk.

Juli vergadering, 50 leden aanwezig.De voorzitter vraagt de aanwezigen om een gift voor de tentoonstelling. Spontaan worden er totaal ongeveer 20 medailles beschikbaar gesteld. Tijdens de vergadering van 3 maart van dat jaar worden de bonnen voor jonge konijnen bij opbod verkocht. De dieren zijn voor de leden beschikbaar gesteld, resultaat fl. 39,75 In 1943 zal de zaalhuur voor De Munte fl 20,00 gaan bedragen. Het hooi zal worden geleverd door J v/d Laan en A.Oldenburger zal voor de voederbieten voor fl 10,00 per 500 kg gaan leveren. De konijnen worden tijdens de tentoonstelling voor fl10 gulden per konijn verzekerd. De kooien worden gehuurd voor 10 cent per nummeren komen uit Groningen. Er worden voederbakjes aangeschaft voor 35 cent per stuk. Dekbewijzen worden absoluut noodzakelijk zonder dit bewijs wordt er niet getatoeëerd. De prijs van het bewijs is 2 cent per stuk. Een speciale commissie wordt ingesteld om dit te controleren. Het valt de voorzitter op dat er zoveel leden op de vergaderingen komen ondanks dat er geen belangrijke punten op de agenda staan.

In de vergadering van 19 februari 1943 is er een stemming over de meest gewenste rassen. Konijnenkeurmeester Steenhuis heeft een boekje geschreven "handleiding voor konijnenfokkers". De vereniging besteld 100 stuks. Landelijk zijn er 2 overkoepelende organisaties actief, één met de naam 'raad van beheer en toezicht op het gebied der pluimvee en pelsdierenteelt,, (RvB) en de Nederlandse konijnen Bond (NKB). Zoals vaker gebeurd zijn de beide bonden erg verdeeld. De meeste verenigingen in het Noorden waren bij de R.v.B aangesloten. Om te kunnen zien waar een vereniging bij aangesloten is moet vanaf 1943 bij het merken van konijnen ook een dennenboom afbeelding getatoeëerd worden,

In september lezen we voor het eerst in de notulen dat er problemen zijn i.v.m. de oorlog secretaris/penningmeester Panjer heeft zich in krijsgevangenschap begeven. Men leeft met hem en zijn gezin mee en hoopt dat hij spoedig terug mag keren bij zijn gezin. Op 11 november 1943 treedt de vereniging na herhaalde verzoeken toe tot de Drents-Groningse bond. Waarvoor deze bond staat is mij niet duidelijk. De kosten zijn 15 cent per lid. Er worden dat jaar 375 dieren op de tentoonstelling verwacht De contributie we d gebracht op fl1,50 +10 cent incasso. Tijdens de vergadering in december stellen een aantal leden voor en wordt later besloten om de heer Panjer een geslacht konijn te gaan bezorgen. ( in de vergadering van februari 1944 is er een schrijven van Panjer waarin hij bedankt voor het konijn. Op deze vergadering wordt er tevens besloten om voor de leden Veterinair Norit te gaan bestellen en het bestuur zal trachten groen erwtenstro te gaan kopen. Tijdens de maart vergadering deelt het bestuur mee dat ze plm 130 pak erwtenstro te gaan kopen welke komt op fl 4,25 per pak. Op de vergadering werden 90 pakken geplaatst, getracht zal worden om de overige pakken bij de geiten vereniging te plaatsen. Donderdag 6 april 1944, een speciaal welkom voor de heer Panjer die weer in ons midden is teruggekeerd. Ook een mededeling dat er geld is terug gekomen van de verkoper van het erwtenstro, de kopers krijgen fl1 per pak terug.

Wordt VervolgdSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam